Lệ phí đăng ký và thay đổi giấy phép kinh doanh

08/04/2014 3:16 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành mức phí đăng ký doanh nghiệp mới
Theo Thông tư 176/2012/TT-BTC điều chỉnh mức phí chứng nhận đăng ký kinh doanh cụ thể:

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính)

 

A./  Lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

- Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 200.000 Đồng/lần
- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy : 100.000 Đồng/lần 
- Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp : 100.000 Đồng/lần

B./ Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh:  100.000 Đồng/lần

C./ Phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện :  20.000Đồng/bản
- Thông tin về Điều lệ công ty :  50.000 Đồng/bản
- Thông tin về Báo cáo tài chính của công ty cổ phần :  50.000 Đồng/bản
- Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp : 25.000 Đồng/tài liệu
- Thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm :  100.000 Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp
- Thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm : 200.000 Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012