• Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  Để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách Nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Thành lập doanh nghiệp trước 28/02/2014 mới được khấu trừ thuế

  Thành lập doanh nghiệp trước 28/02/2014 mới được khấu trừ thuế

  Thành lập doanh nghiệp trước 28/02/2014 mới được khấu trừ thuế

 • Người nộp thuế môn bài và mức thuế môn bài

  Người nộp thuế môn bài và mức thuế môn bài

  Người nộp thuế môn bài, mức thuế môn bài, bậc thuế môn bài

 • Kê khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh

  Kê khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp thuế khoán trực tiếp trên doanh thu

 • Kê khai thuế GTGT tháng hay quý

  Kê khai thuế GTGT tháng hay quý

  Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Bộ Tài chính ban hành công văn số 8355/BTC-TCT

  Kỳ thuế GTGT tháng 07/2013 không phải kê khai thuế gtgt hàng tháng như trước đây. đối với doanh nghiệp có doanh số kê khai thuế của năm 2012 dưới 20tỷ đồng. Đối với DN chưa hoạt động tròn năm tài chính và doanh nghiệp có doanh số năm 2012 trên 20tỷ đồng phải kê khai thuế GTGT hàng tháng như hiện nay

 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp

  Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp

  Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp)