• Miễn thuế TNCN lĩnh vực BĐS

  Miễn thuế TNCN lĩnh vực BĐS

  Các khoản thu nhập được miễn thuế :

            Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế và hồ sơ làm căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế như sau:

 • Thế nào là cá nhân cư trú

  Thế nào là cá nhân cư trú

  Cá nhân cư trú là cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây

 • Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

  Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

  "Người phụ thuộc" là người, mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng